O morálních hodnotách v křesťanství a islámu (2016). Režie S. Lazarová

Křesťanství a islám

Před několika týdny jsem začal číst Korán. Když se dnes o islámu tolik mluví, zajímalo mě, o čem Korán je. Překvapilo mě, jak vysoké morální požadavky Mohamed nastoluje. Vystupuje především proti hromadění majetku, nabádá své čtenáře k tomu, aby se věnovali sirotkům a chudým. V súře Noční cesta jsem nalezl text, který se podobá křesťanskému desateru. Je zde velký důraz na úctu k jedinému Bohu, je zde velký apel na to, aby děti ctily své rodiče, zvláště když zestárnou. Text varuje před tím, aby lidé rozhazovali majetek, ale naopak vede je k pomoci chudým. Je zde také zákaz zabíjení lidí. Jistě, v textu nalezneme také návody k násilí. Tyto úseky jsou pro nás dnes velmi problematické. Víme, jak často bývají zneužívány. Ale převážná většina súr pojednává o víře v Boha a o poctivém životě.

Přemýšlím o tom, jak se křesťanství od islámu liší? Základní rozdíl je v tom, jakou obě náboženství nabízejí životní cestu. Zatímco islám vede člověka ke snaze poctivě a zbožně žít, křesťanství nabízí, že Bůh člověku s tímto poctivým životem pomůže. Nabízí také odpuštění vin a nový začátek. Zajímavé je porovnat, jaké hodnoty vyzdvihuje Korán a jaké křesťanská Bible. Mnohé je zde stejné.

Obě náboženství vedou své vyznavače k pokoře, k zbožnosti, k rodinnému životu, k péči o slabé, k poctivé práci a ke snaze budovat dobré mezilidské vztahy. V něčem se však křesťanství od islámu radikálně liší. Většina těch, kteří dnes mluví o křesťanských hodnotách, o tom nemá ani páru. Ježíš to formuluje ve svém „kázání na rovině“, které je zapsáno v Lukášově evangeliu. "Milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili. Každému, kdo tě prosí, dávej, a co, kdo ti něco vezme, nepožaduje zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. A vaše odměna bude hojná, budete syny nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i k zlým. Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec.

Ježíšova slova nejsou určena k státníkům, aby formovala jejich způsob vlády. To by nefungovalo, protože proti zlu je třeba se bránit. Jsou určena jednotlivcům a mají ovlivňovat jejich srdce a vyhánět z nich strach a nenávist. Chtějí nás naučit tomu, abychom odpouštěli druhým lidem a abychom je také respektovali i v jejich nelásce vůči nám. Mají Kristovy vyznavače vést k tomu, aby se pokusili i ve svých nepřátelích vidět lidi, člověka, který potřebuje lásku a odpuštění. Ježíš chce, aby jeho následovníci byli lidé svobodní, aby dokázali milovat navzdory tomu, že se jim za to nedostane odměny. On nechce, abychom byli závislí na odměně, uznání, pochvale nebo respektu. Ježíš nám říká, že jedinou odměnou, kterou může zaslíbit je Bůh sám.

Mohamed prosadil své nové náboženství tak, že potlačil veškerou opozici. Ježíš naopak za své nepřátelé zemřel na kříži. Když pak vstal z mrtvých, poslal své učedníky do celého světa ne se zvěstí o Božím soudu, ale se zprávou o lásce a přijetí. Bůh je podle Krista dobrý ke všem, k nevděčným i k zlým, ke křesťanům i k muslimům. Jsem rád, že na těchto hodnotách jako křesťan, mohu svůj život stavět.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2016
 ZJ ST HD