Večerníček

Sdílet
| Poslat odkaz

Profese a pojmy

Animovaný film

je druh filmové tvorby, v němž se pohyb nezachycuje plynule (na rozdíl od hraného a dokumentárního filmu), ale tvoří se postupným spojením souvislé řady ofotografovaných fází kresby, pohybu loutek, předmětů apod. Podle základního materiálu a techniky animace dělíme animovaný film na kreslený, který zahrnuje všechny animované grafické techniky, a loutkový, kde se pohyb loutek a předmětů děje v trojrozměrném prostoru. Vedle těchto základních druhů animovaného filmu existují filmy kombinované, v nichž je loutka či kresba zasazena do reálu, a filmy se speciálními technikami – např. s animací skleněných, perníkových či vlněných figurek, sypkých materiálů apod.

Oba klasické druhy animovaného filmy vznikly přibližně v době, kdy G. Meliés objevil princip snímání po okénku (1896).

Kreslený film

je jedna ze základních oblastí animovaného filmu. Jeho podstata spočívá v oživení jakékoliv kresby nebo malby, přičemž oživené kresby v obraze nepodléhají žádným zákonitostem. Jsou inspirovány básnickou, pohybovou a výtvarnou fantazií tvůrců kresleného filmu. Kreslený film může přiblížit i ten nejfantastičtější sen. Jeho výroba je však velmi pracná a zdlouhavá.

Autor odevzdá námět a výtvarník nakreslí výtvarné návrhy.

Animátor po dohodě s režisérem kreslí výchozí situace a základní fáze akcí.

Jeho kresby doplňuje dalšími pohybovými fázemi fázař.

Tužkou nakreslené akce se snímají na filmový pás, na němž režisér kontroluje kresbu její kompozici v obraze.

Pak nastupují konturisté a koloristé. První přenesou kresbu na průhledné fólie (ultrafány), druzí je po rubu vybarvují podle výtvarníkových návrhů. Vznikne tak několik set nebo i tisíc kreseb. Průhledné fólie jsou pak podle charakteru fáze a záběru různě skládány a vrstveny na sebe. Na některých fóliích je zachycena akce postav, zvířat, věcí, na dalších je namalováno pozadí. Výsledný obraz se tedy nakonec skládá z pozadí a tzv. akční vrstvy, v níž se postavy a věci pohybují. Kamerou se potom snímají po okénku jednotlivé fáze, které se teprve na celku filmovém páse plynule pohybují.

Obrazovou složku filmu doplňuje složka zvuková.

Kromě popsané klasické techniky ultrafánových fólií má kreslený film i jiné možnosti: inspiruje se různými barevnými technikami, např. malbou na skle, kresbou mastnou tužkou, uhlem, technikou suché jehly, různými technikami koláže apod. Zvláštní technikou je kresba (rytí) přímo na filmový pás.

Kreslený film vznikl v prvních letech minulého století. V 60. letech minulého století se maximálně rozšířila žánrová pestrost kresleného filmu, hledali se nové techniky a materiály. Kombinuje se stále častěji kresba s papírkovou technikou, uplatňuje se metoda počítačové animace.

Galerie tvorby animovaného filmu

Loutkový film

vedle kresleného filmu je jednou ze základních oblastí animovaného filmu. Podle typu loutky jej dělíme na klasický a ploškový, který v sobě zahrnuje film reliéfní a papírkový. Základním priíncipem klasického loutkového filmu je trojrozměrnost oživovaných předmětů (loutek), dekorací, rekvizit a prostředí. Prvky filmu se animují tak, že postupně okénko po okénku kamera snímá jejich jednotlivé pohybové fáze. Některé realizační postupy jsou stejné jako u filmu reálného – pohyby kamery, změny rakursů (sklonů kamery), velikost záběrů, osvětlení loutek a dekorací. Kromě loutek, jejichž podobu navrhuje výtvarník, mohou být v loutkovém filmu oživovány nejrůznější věci, např. předměty denní potřeby.

Ploškový film

druh animovaného filmu, který se dvojrozměrností, plošností oživených postav a předmětů (papírové vystřihovánky, vyřezávané plošky, reliéfní figury a předměty) přibližuje filmu kreslenému, zatímco způsob animace – mechanické fázování pohybu – jej spíš zařazuje k filmu loutkovému. Podle materiálu s ním výtvarník a animátor pracují, rozlišujeme film papírkový a reliéfní (poloplastický).

Krátký film

samostatná organizace státního podniku Československý film. Vznikl v roce 1946 v rámci Filmového ústavu, samostatně fungoval od roku 1948. Vyráběly se zde filmy všech druhů a žánrů, výjimečně i dlouhometrážní hrané filmy. Lety se jeho struktura stabilizovala do těchto pracovišť: Studio populárně vědeckých a účelových filmů, Studio dokumentárního film, Studio Bratři v triku (kreslený film), Studio Jiřího Trnky (loutkový film), Studio Prométheus Ostrava. Pobočky též v Brně a ve Zlíně (tehdejší Gottwaldov).

Profese
Režisér

se podílí na výrobě technického situačního scénáře s velmi přesným rozvržením scén a vlastním časováním uvnitř záběru. Rozepíše do každé scény vlastní dialog, hudbu. Kontroluje vlastní lipsing (pohyb úst), animační výrazy aktérů. Připravuje s výtvarníkem, kameramanem a hl. animátorem každý záběr pro vlastní realizaci. Kontroluje tužkové (kontrolní) snímání, provádí s hl. kameramanem a hl. animátorem korekce, které písemně zaznamená ved. ateliéru a předá animátorům. Provádí dokončovací práce.

Výtvarník

připraví výtvarné návrhy figurek a pozadí pro daný film. Figurky rozkreslí v různých akcích, situacích a výrazech, vše v barvě. Určí ladění barevného pozadí ke koloru vlastních figurek. Určí velikosti a množství pozadí pro celý film. Vše provádí v dohodě s režisérem, hl. kameramanem, hl. animátorem a modelářem kresby a malířem pozadí.

Modelář kresby

určí po dohodě s výtvarníkem, režisérem, hl. kameramanem a hl. animátorem techniku provedení figurek. Hlídá podání barev figurek dle vzorníku barev. Určuje s hl. animátorem rozvržení do vrstev a dodržení odstínu barev ve vrstvách. Spolupracuje s míchačem barev a dohaduje množství jednotlivé šarže barvy pro celý film.

Hlavní kameraman

spolupracuje s režisérem, výtvarníkem, hl. animátorem při kompletní přípravě technického scénáře, farplánu (rozpis záběrů) a animační přípravě. Dohlíží při snímání tužkokresby a konečném natáčení, kde spolupracuje při různých efektech a složitém natáčení. Kontroluje s režisérem a hl. animátorem výsledky tužkového snímání, připomínkuje efekty a jednotnost záběru scén, afektů s ohledem na možnost filmu a televizního přepisu. Kontroluje výsledný obraz dokončovacích prací ve film. laboratořích, ručí za technickou kvalitu obrazu. Nařizuje přepracování scén, které neodpovídají technickým parametrům. Jeho blízkými spolupracovníky jsou snímač tužkové (kontrolní) kresby a kameraman koloru.

Hlavní animátor

provede kompletní animační přípravu pro všechny animátory, kteří na filmu spolupracují. Určí velikosti jednotlivých záběrů, figur a jejich umístění. Na jeden záběr povede, dle složitosti, až 8 kreseb. Kresby vyjadřují charakter záběru dle technického a situačního scénáře. Tuto animační přípravu konzultuje s režisérem, výtvarníkem a hl. kameramanem. Kontroluje rozpis lipsingu podle původní nahrávky se střihačem. Vlastní rozpis lipsingu provádí střihač.

Animátor

podle situačního technického scénáře, farplánu, lipsingu a animační přípravy připraví celý záběr v mutrfázích (základní fáze). Časově rozdělí scénu a v balvánkách (situační fáze) rozkreslí záběr. Připraví pro fázaře dokonalý časový rozvrh záběru. Kontroluje po fázařích čistokresbu, její očíslování a preciznost pohybů figur včetně kvality lipsingu.

Animátor je autorem hereckého výkonu kresby nebo loutky. Oživování (animace) kresby a loutky se liší: V kresleném filmu, kde animátor uvádí do pohybu figury nakreslené výtvarníkem, je jeho úkolem nakreslit a připravit tzv. hlavní nebo klíčové kresby rozloženého pohybu. Jsou to kresby, které ohraničují průběh jedné akce. Spojovací fáze kresby pak dokresluje fázař. V loutkovém filmu oživuje animátor trojrozměrný objekt – loutku nebo předmět v prostoru – přímo před kamerou. Rozkládá její pohyb na jednotlivé fáze, které pak okénko po okénku kameraman snímá. Animátor těsně spolupracuje s režisérem a výtvarníkem, animovaného filmu. Někdy se soustředí všechny tři profese do jedné.

Fázař

po dohodě s animátorem profázuje navrhované akce, provede čistokresbu a očísluje scénu. Vyčistí dokonale papíry z líce i z rubu, překontroluje časování záběru a rozdělí záběr maximálně do čtvř vrstev (A, B ,C, D). Označí každou vrstvu a každý jednotlivý papír číslem záběru, vrstvou a pořadovým číslem dle amerického farplánu. Záběr předá ke kontrole animátorovi.