Nezaměstnanost – palčivé téma pro zdravé i invalidy

Praha - Strach o práci je pocitem, který téměř každý někdy zažil. Zvláště u starších lidí může být tento strach spojen se zhoršením psychického rozpoložení, protože nové zaměstnání shánějí hůře. Každý den se ale všichni můžeme dostat do situace, kdy se naše obava stane realitou. Zanikne zaměstnavatel, dotkne se nás propouštění, popř. vyprší doba určitá pracovní smlouvy. Následné tápaní mnoha lidí nad tím, co v takovém případě dělat, jaké jsou lhůty, z čeho se vypočítává podpora v nezaměstnanosti nebo kam se jít nahlásit, nás vedou k potřebě blíže prozkoumat otázky spojené s nezaměstnaností a jejich zákonnou úpravu.

Základním pravidlem, které je třeba mít na paměti, je, že na podporu v nezaměstnanosti má nárok každý, kdo doloží, že v uplynulých třech letech byl alespoň po dobu jednoho roku plátcem důchodového pojištění. Na podporu tak mají nárok jak běžní zaměstnanci, tak také osoby samostatně výdělečně činné, které odváděly ve výše zmíněném období pojistné na důchodové zabezpečení. Lze vydedukovat, že na podporu v nezaměstnanosti má člověk nárok i opakovaně během oněch třech let, které jsou zkoumány na úřadech práce. Je to pravda korigovaná jedním omezením – na podporu má nárok jen ten, kdo od poslední výplaty podpory pracoval nebo vykonával jinou výdělečnou činnost po dobu minimálně šesti měsíců.

Podpora v nezaměstnanosti a invalidní důchod

Z uvedeného vymezení je patrné, že člověk ucházející se o podporu v nezaměstnanosti nemůže současně pobírat plný starobní nebo plný invalidní důchod. Takovéto zjištění vede i ex post úřad práce k rozhodnutí odebrat již vyplacenou podporu. Plný invalidní důchod je ale například tzv. náhradní dobou zaměstnání, tj. pokud je člověk původně uznán za plně invalidního a následně (například po pěti letech) překvalifikován lékařem na částečně invalidního, má nárok na podporu v nezaměstnanosti.

U částečného invalidního důchodu naopak pobírání podpory v nezaměstnanosti nic nebrání, pouze žadatel musí splňovat ostatní zákonem stanovené požadavky, tj. být plátcem pojistného na důchodové zabezpečení po dobu jednoho roku v rozhodném období (poslední tři roky), pokud v posledních třech letech již podporu pobíral, musí doložit, že pracoval (nebo byl jinak výdělečně činný) minimálně šest měsíců po ukončení výplaty poslední pobírané podpory v nezaměstnanosti. O podporu samozřejmě musí každý zažádat na místně příslušném úřadu práce.Na závěr základní rada: pokud přijdete o zaměstnání, neprodleně se běžte ohlásit na místně příslušný úřad práce. Jestliže se přihlásíte do tří dnů od ukončení pracovní poměru, budete evidováni hned od prvního dne, kdy skončil váš pracovní poměr, v případě, že na některý z těchto dní připadá víkend, popř. svátek, lhůta se o tuto dobu prodlužuje. Druhá rada: komunikujte s úřadem práce. Mohou poradit, mohou nasměrovat, poskytnou úplný přehled o tom, kdy konkrétní úřad odesílá výplaty podpora na účet, vypočítají výši podpory atd.