Dům se rozpadá a vlastníkům se do rekonstrukce nechce, co s tím?

Praha - Problematice bydlení v bytech v osobním vlastnictví jsme se v naší poradně věnovali již několikrát. S vlastním bytem asi problém nemáme. Určitě všichni dobře víme, že o svůj byt se musíme starat sami. Veškeré opravy si sami platíme, ale sami o nich i rozhodujeme. Jenže stejně tak jsme povinni starat se o společné části domu. I na ně finančně přispíváme, ale tam již nerozhodujeme sami. A někdy se s ostatními spoluvlastníky nedohodneme. Plastová okna možná oželíme, nebo si je pořídíme na vlastní náklady. Co ale dělat v případě, kdy dům je v havarijním stavu, a naši sousedé jsou proti rekonstrukci?

Podle stavebního zákona je každý vlastník stavby povinen ji udržovat. A to se samozřejmě týká i domů, které jsou ve spoluvlastnictví. O opravách společných částí domu rozhoduje společenství vlastníků hlasováním podle velikosti spoluvlastnických podílů. Velikost spoluvlastnického podílu je dána zákonem o vlastnictví bytů.

„Velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu, která přísluší ke konkrétnímu bytu je dána zlomkem, v jehož čitateli je plocha vymezeného bytu a ve jmenovateli součet podlahových ploch všech bytů, které jsou v domě vymezeny,“ vysvětlil  předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR František Lebl. „Pokud by se stavebnímu úpravami takto vypočtený podíl na společných částech měnil, pak je potřeba souhlas všech vlastníků,“ doplnil. V ostatních případech, jako je i zmíněná oprava havarijního stavu domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek.

A když se vlastníci nedohodnou? Pokud bude stav domu skutečně havarijní, pak přehlasovaní vlastníci můžou požádat soud, aby rozhodl,„ doporučil advokát Pavel Nastis. “Žaloba musí být k soudu podána do šesti měsíců od rozhodnutí shromáždění vlastníků," upřesnil.

A pokud vám není jedno, že váš dům vypadá, jako by měl každou chvíli spadnout, obraťte se na stavební úřad. Podle zákona je dokonce povinností vlastníka neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat. A v takovém případě může stavební úřad spoluvlastníkům budovy nařídit provedení nutných zabezpečovacích prací.

„Stavební úřad může vlastníkovi stavby, není-li stavba řádně udržována a vlastník neuposlechne výzvy stavebního úřadu k provedení udržovacích prací, nařídit zjednání nápravy,“ informoval Nastis. Náklady samozřejmě zaplatí všichni spoluvlastníci a všichni jsou také povinni provedení udržovacích prací umožnit. A pokud by se snad stalo, že by v důsledku špatného stavu domu došlo ke škodě – náhradu škody opět zaplatí všichni spoluvlastníci.

Na závěr připojujeme několik užitečných odkazů na společnosti, kde vám s problematikou bydlení poradí:

Neopravený panelák
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24