Odpočet DPH při pořízení auta do majetku firmy

Praha – Novelizací zákona o dani z přidané hodnoty se významným způsobem mění některá ustanovení tohoto zákona. Cílem tohoto článku je objasnit problematiku odpočtu DPH při pořízení osobního automobilu do obchodního majetku firmy – plátce DPH – s tím, že automobil bude používán jak pro pro účely podnikání, tak pro účely nesouvisející s podnikáním firmy, např. pro soukromé jízdy zaměstnanců. Protože se jedná o častou situaci z praxe, zaslouží si velkou pozornost.

Před novelou zákona, která vstoupila v platnost 31. března 2011, byla praxe většinou taková, že při pořízení osobního automobilu do majetku firmy byla DPH uplatněna v plné výši (daň na vstupu), ať už bylo nebo nebylo známo, zda bude automobil užíván výlučně pro ekonomickou činnost firmy, nebo i pro účely nesouvisející s podnikáním. Pokud byl následně automobil využit i pro neekonomickou činnost, byla tato činnost dodaňována (daň na výstupu).

Problematické přitom bylo správné stanovení základu daně pro dodanění. Tento způsob ale již není u dlouhodobého majetku po novelizaci zákona možný. Druhou, asi méně používanou variantou byl odpočet DPH při pořízení automobilu v poměrné výši. Právě stanovení poměru, v jakém lze DPH uplatnit, nebylo řádně řešeno.

Stav po 1. dubnu 2011

Zůstává zachována zásada, že mohu uplatnit odpočet DPH v poměrné výši, která odpovídá poměru využití vozidla pro ekonomickou činnost (podnikání). A právě stanovení tohoto poměru je řešeno novelou zákona. Předpokládám-li použití vozidla výlučně pro podnikání, uplatním na odpočtu 100 procent DPH. Při využití vozidla i pro jiné účely mám nárok na odpočet DPH v poměrné výši. Poměrný koeficient je podíl využití vozidla pro podnikání zaokrouhlený na celé procento nahoru. Tento koeficient stanovím kvalifikovaným odhadem. Po skončení roku vypočítám skutečný poměrný koeficient využití vozidla (§75). Pokud se liší od odhadu o více než 10 procentních bodů, opravím výši odpočtu daně v daňovém přiznání za poslední měsíc nebo čtvrtletí roku (když je skutečný koeficient nižší, opravu musím provést, v opačném případě mohu provést).

Povinnost sledovat poměr využití vozidla mám ještě v dalších 4 letech po roce pořízení vozidla (§78) v rámci tzv. korekčního mechanismu – úprava odpočtu. Tato úprava odpočtu se týká i vozidla, které bylo pořízeno výlučně pro podnikání s plným nárokem na odpočet DPH, ale v dalších letech dojde k využití i pro jiné účely.

Praktický příklad

V červnu 2011 byl pořízen měsíčním plátcem DPH automobil za 1 000 000 Kč + 200 000 Kč DPH. Odhad poměrného koeficientu je 95 procent. V přiznání k DPH za červen plátce uplatní nárok na odpočet ve výši 95 procent z 200 000 = 190 000 Kč (řádek 40 přiznání). Na konci roku zjištěn skutečný poměrný koeficient 80 procent. V přiznání za prosinec plátce opraví nárok na odpočet daně dle §75 o částku vypočítanou jako (95 - 80) x 200 000 = 30 000 Kč (řádek 45 přiznání, v plné výši, -30 000, snížení nároku). Na konci roku 2012 zjištěn skutečný poměrný koeficient 60 procent. V přiznání za prosinec 2012 vznikne opět povinnost upravit odpočet dle §78 o částku vypočítanou jako (80 - 60) x 200 000 x 1/5 = 8 000 Kč (řádek 60 přiznání, - 8 000, snížení nároku). Koeficient 1/5 vyjadřuje pětiletou lhůtu pro úpravu odpočtu daně. Při změně poměrného koeficientu o méně než 10 se opravy neprovedou. Zvýšení koeficientu využití vozidla o více než 10 procentních bodů znamená možnost zvýšení nároku na odpočet DPH.