Ladislav Smoljak vidí Husův spor v nových souvislostech

Praha - Divadlo Na zábradlí uvádí 26. listopadu 2009 světovou premiéru hry Ladislava Smoljaka Hus: Alia minora Kostnického koncilu v autorově režii. Každému představení bude předcházet úvodní rozprava s hostem (střídavě teolog Tomáš Halík, historik Petr Čornej, převor Prokop Siostrzonek a další), kterou povede vždy Ladislav Smoljak. Ve hře sám Mistr Jan nevystupuje. Latinská slova „alia minora“ znamenají česky „ostatní maličkosti“, vystihují správně skutečnost, že Kostnický koncil měl na starosti důležitější věci, než jaké představoval jeden neposlušný kazatel z Prahy. Hus tedy na jevišti přítomen není, je však hlavním předmětem sporu, který se odehrává mimo hlavní koncilní fórum - dnes bychom řekli „v kabinetní rovině“.

Dějištěm celého konfliktu je Zikmundova kostnická kancelář. Sem svedl autor sice jen několik málo osob, ale ty reprezentují strany kostnického konfliktu dostatečně. Předně je tu sám Zikmund jako představitel světské moci. Dále Štěpán Páleč jako důležitý zástupce církevních zájmů a dva páni z Husova doprovodu, kteří zastupují tu část české šlechty, která stojí za Husem. Ve vzrušené zákulisní debatě vystupuje Zikmund často sám, ale většinou jeho stanovisko hájí a vysvětluje Kašpar Šlik, důležitý poradce, který to v Zikmundových službách dotáhl až na kancléřský post. Ten se snaží oba české pány – Jana z Chlumu a Václava z Dubé - pacifikovat, ale také dojednat mezi nimi a koncilem smírné řešení Husova sporu. 

Malou kuriozitou ve Smoljakově hře je výběr postav z hlediska jazykového. V Jiráskově i Tylově hře o Husovi se na plénu Kostnického koncilu mluví česky, ačkoli se tam nutně muselo mluvit latinsky. Je to samozřejmě licence, která se v hrách z cizojazyčného prostředí povoluje. V inscenaci Na Zábradlí se však mluví česky bez licence. Všichni tu jsou - kromě Zikmunda - Češi. A Zikmund sám uměl česky také dobře. Ostatně všichni naši Lucemburkové měli výjimečný jazykový talent. Jak Zikmundův nevlastní bratr český král Václav IV., tak i jejich společný otec Karel IV. (Otec vlasti) hovořili plynně několika jazyky. Zikmund sám prý jich ovládal devět.

„Právě obraz Zikmunda Lucemburského je v Jiráskově populární historii pokřiven nejvíc. Vlasy měl sice ryšavé, ale snižovat ho termínem „liška ryšavá“ na úroveň běžného prohnaného velmože je pomýlené. Byla to velká postava evropské historie a nejspíš nepřeháníme, když řekneme, že nestál ve stínu svého velkého otce Karla IV. Měl vynikající diplomatický talent a zřejmě jen složitější politické poměry v Evropě mu neumožnily dovést svou éru do výšin, jakých dosáhl Karel IV. Dobré vztahy s Čechy byly jeho výsostným politickým zájmem. Vždyť mířil žádostivě na český trůn. (Po očekávané smrti nevlastního bratra Václava IV.) Husova smrt na hranici a pobouření, jaké v Čechách vzbudila, byly s tímto cílem v rozporu,“ uvádějí ke hře její inscenátoři.


Hrají:

Zikmund Lucemburský - Petr Čtvrtníček

Kašpar Šlik, jeho sekretář - Ladislav Smoljak

Štěpán Páleč - Jiří Zeman Sönmez

Jan z Chlumu - Leoš Noha

Petr z Mladoňovic, jeho sekretář - Josef Polášek nebo Petr Reidinger

Václav z Dubé - Petr Reidinger nebo Šimon Marek

Světová premiéra 26. listopadu 2009 v Divadle Na zábradlí. Další reprízu uvede Divadlo Na zábradlí 8. prosince 2009 od 19.00.

Scéna z inscenace Hus: Alia minora Kostnického koncilu v Divadle Na zábradlí
Scéna z inscenace Hus: Alia minora Kostnického koncilu v Divadle Na zábradlí
Více fotek
  • Scéna z inscenace Hus: Alia minora Kostnického koncilu v Divadle Na zábradlí autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1280/127953.jpg
  • Ladislav Smoljak při zkoušce hry Hus: Alia minora Kostnického koncilu v Divadle Na zábradlí autor: Alena Pecháčková, zdroj: DNZ http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1263/126247.jpg