Vaříte špatně pivo? V Plzni by vás čekal límec

Plzeň – Nejen pro zlobivá dítka je určena nová výstava Západočeského muzea Zločin a trest. Mapuje způsoby poprav a druhy trestů na Plzeňsku od středověku do počátku minulého století. Návštěvníci si mohou do 18. dubna prohlédnout nejen šibenici, ale i všelijaké mučicí nástroje. Vůbec poprvé je vystaven originální plzeňský katovský meč, kterým byly až do konce 18. století setnuty hlavy několika desítkám lidí, nebo takzvané potupné límce, jež se nasazovaly za špatně uvařené pivo.

Výstava je rozdělena do několika „kapitol“, které sledují různé souvislosti mezi zločinem a trestem. Úvod přibližuje rozdíl mezi středověkým chápáním trestu jako odplaty za zlý čin a moderním pojetím trestu coby prostředku k nápravě. Poučí návštěvníky o tom, jaký trest by je v minulosti neminul za krádež, zradu nebo padělatelství.

Další kapitoly seznamují s „rukama zákona“ – od četnictva přes soudnictví až po plzeňského kata. Dobrovolníci si dokonce mohou projít cestu, kterou odsouzené vedl k šibenici. Dozvědí se i něco o nejslavnějších plzeňských popravách, včetně informace o oběšení Jana Sladkého Koziny v listopadu 1695.

V Plzni se pouze stínalo a věšelo, místní kati tak neměli v praxi možnost vyzkoušet si i jiné způsoby popravy, na které byli také školeni, jako vaření v oleji za padělatelství nebo narážení na kůl za krvesmilstvo. Posledním popraveným byl klatovský krejčí Josef Vachovský, který byl v roce 1897 oběšen za loupežnou vraždu své matky.

Místo, kde odsouzení na trest čekali, se lišilo podle jejich původu – měšťané končili v městských branách, které sloužily jako vězení v raném novověku, prostí trestanci putovali do drsnější šatlavy. Na výstavě je zachycen vývoj věznic od nejstarší plzeňské ve Veleslavínově ulici až po trestnici na Borech za Plzní, která byla ve své době nejmodernější v Rakousku-Uhersku.

V poslední „kapitole“ se návštěvníci poučí, jak učinit pokání, případně jak se díky zločinu stát hrdinou kramářských písní.

Výstavou se Západočeské muzeum připojilo k tématu letošních 30. Smetanovských dnů, kterým je právě Zločin a trest. Souběžně se koná také výstava Zločin a trest na UDD, která vznikla ve spolupráci s Ústavem umění a designu Západočeské univerzity. Studenti na ni představují ilustrace, knižní vazbu či grafický design inspirovaný Zločinem a trestem.

Zločin a trest na Plzeňsku
Zločin a trest na Plzeňsku