Prodej podílu ve společnosti a jeho daňové dopady

Praha - Podnik se během své životní fáze dostává do různých situací. Mezi ně patří poměrně častý případ prodeje podílu ve společnosti nebo prodej celého podniku či jeho části. I přes určitou náročnost se jedná o rychlou transakci, při které dojde na základě jedné smlouvy k prodeji podílu v podniku nebo k výměně majetku a závazků prodávajícího za peníze kupujícího. V tomto článku se zaměříme především na první z nastíněných variant, tj. prodej podílu ve společnosti (s.r.o.). Informace o prodeji celého podniku nebo jeho části přineseme v dalším článku, který uveřejníme ve středu 16. prosince.

Odkupem podílu ve společnosti nedochází k výměně majetku za peníze. Kupující zde získává obchodní podíl ve společnosti spojený s právem podílet se na řízení podniku a na hospodářském výsledku. Prodej neboli převod obchodního podílu je záležitostí pouze dvou zúčastněných společníků.

Podmínky pro převod obchodního podílu podle toho, kdo jej má nabýt, stanoví obchodní zákoník v § 115. Pokud má podíl nabýt jiný stávající společník, je nutný souhlas valné hromady, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Pokud má podíl nabýt jiná třetí osoba, musí to připouštět společenská smlouva a společnost to může podmínit souhlasem valné hromady. Má-li společnost jediného společníka, je obchodní podíl převoditelný vždy.

Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel podílu, který zatím není společníkem, musí ve smlouvě prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě. Podpisy musí být samozřejmě úředně ověřeny. Jde vlastně pouze o obchod mezi odcházejícím a přicházejícím společníkem. Jednateli společnosti je převod nutné oznámit a doložit písemnou smlouvou o převodu podílu. Jednatel tuto změnu zanese do obchodního rejstříku.

Zdanění příjmů z převodu

Zdanění příjmu z převodu podílu si zajistí sám prodávající. Pokud byl společníkem – fyzickou osobou, minimálně 5 let před převodem, je příjem z převodu podílu od daně osvobozen od daně z příjmu fyzických osob. V opačném případě jde o příjem podle § 10 – ostatní příjmy.

Základem daně je tento příjem snížený o nabývací cenu podílu (hodnota vkladu do základního kapitálu). Společnost o převodu neúčtuje ani ji nevzniká daňová povinnost. Provede se jen změna v analytické evidenci podílů společníků na základním kapitálu ze starého na nového společníka.

Pokud bude svůj obchodní podíl prodávat právnická osoba, bude do celkového výsledku hospodaření této společnosti vcházet tržba z prodeje snížená o nabývací cenu prodávaného podílu.

Převod obchodního podílu a jeho právní, účetní a daňové aspekty jsou poměrně složitým procesem, který navíc nepatří do běžné praxe účetních a daňařů. Proto doporučujeme každý převod raději konzultovat se zkušenými odborníky.