Prodej podniku a jeho daňové a účetní dopady

Praha - Podnik se během své životní fáze dostává do různých situací. Mezi ně patří poměrně častý případ prodeje podílu ve společnosti nebo prodej celého podniku či jeho části. O náležitostech a úskalích prodeje podílu v podniku jsme již informovali, nyní se zaměříme na druhou variantu problému – prodej podniku nebo jeho části mezi právnickými osobami. Tento krok je především ekonomické rozhodnutí, které má složité právní aspekty a další víceméně jasné účetní a daňové souvislosti.

Prodej podniku nebo jeho části, která však musí být samostatně funkční, řeší obchodní zákoník. Smlouvou o prodeji se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu část podniku a převést na něj vlastnická práva. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu, oznamuje věřitelům převzetí závazků, prodávající přechod pohledávek na kupujícího.

Přechod vlastnických práv přechází na kupujícího dnem vkladu do katastru u nemovitostí a dnem účinnosti smlouvy u movitých věcí. Změna vlastníků se musí promítnout do Obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává prodávající.

Prodej podniku z účetního hlediska

Účetní postup při prodeji podniku nebo jeho části upravuje Český účetní standard pro podnikatele číslo 011 – Operace s podnikem. U prodávajícího je nutné především rozpustit rezervy, opravné položky, vypořádat časové rozlišení související s prodávaným majetkem a případně oceňovací rozdíl k nabytému majetku z dřívějších transakcí.

Prodávaný majetek se vyúčtuje na příslušný účet ostatních mimořádných nákladů v účetních cenách, převáděné závazky sníží tento účet mimořádných nákladů. Tržba z prodeje se vyúčtuje na příslušný účet ostatních mimořádných výnosů. K tomuto datu se bude u zúčastněných osob účtovat o přechodu majetku a závazků. Před prodejem není podle zákona třeba mimořádné účetní závěrky ani inventarizace.

Kupující převezme koupený majetek a závazky na příslušných účtech, dá se říci, že na stejných, ze kterých je odúčtoval prodávající. Významným bodem převodu podniku je ocenění koupeného majetku. Nabízí se tři možnosti:

  1. Ceny dohodnuté za každou položku - Součet je celkovou kupní cenou.
  2. V účetních cenách prodávajícího - Pokud se skutečná kupní cena bude lišit od účetní, vznikne kladný nebo záporný oceňovací rozdíl, který se bude odepisovat rovnoměrně 180 měsíců do účetních nákladů (výnosů).
  3. V cenách na základě znaleckého posudku - Případný rozdíl mezi touto cenou a skutečnou kupní cenou je kladný nebo záporný goodwill. Odepisuje se rovnoměrně 60 měsíců do účetních nákladů (výnosů).

Nabyvatel odpisuje získaný dlouhodobý majetek z kupní ceny, nepokračuje v odepisování započatém u prodávajícího.

Jak se daní prodej podniku?

U prodávajícíhoje hospodářský výsledek z prodeje součástí celkového hospodářského výsledku podniku za běžné zdaňovací období, ve kterém došlo k prodeji. Samotná transakce se finančnímu úřadu neoznamuje. Prodávající hradí daň z převodu nemovitosti, pokud se prodej týkal nemovitosti.

Prodej podniku ani jeho části není předmětem daně z přidané hodnoty. Pokud by kupující byl neplátce, musí se před dnem účinnosti smlouvy zaregistrovat k DPH na finančním úřadu. Kupující je ručitelem daně z převodu nemovitostí. Přiznání k dani z nemovitosti se podává do konce ledne podle stavu k 1.1. Proto pokud dojde k prodeji během roku, je poplatníkem daně z nemovitosti ještě prodávající. Daňová povinnost k silniční dani vzniká až na základě změny provozovatele vozidla v technickém průkazu.

Převod obchodního podílu, stejně jako například nájem podniku, rozdělení podniku či vklad části podniku je poměrně složitý proces mající mnoho aspektů právních, účetních i daňových, které nepatří ke každodenní praxi účetních ani daňařů. Nelze pro něj stanovit nějaký univerzální recept. Proto je lepší svěřit tento proces zkušeným odborníkům.