Danit, nebo nedanit nahodilé příjmy?

Praha - Rok 2009 sice skončil, ale pro řadu lidí skončí až podáním daňového přiznání za nedávno uplynulý rok. Pro zkušené podnikatele žádná novinka, už ví, jak ho vyplnit, co se zdaňuje a co ne. Větší starosti mají v hlavě ti poplatníci, kteří si tu a tam přilepší ke svému příjmu nějakou korunou za příležitostnou, ojedinělou činnost a neví, budou-li muset tyto příjmy přiznat a zdanit.

Danění příležitostných příjmů se řídí paragrafem 10 zákona o dani z příjmu. Do této kategorie spadají příjmy, které nepatří do příjmů od zaměstnavatele, z podnikání, kapitálového majetku (úroky, dividendy, podíly na zisku), z pronájmu nemovitostí a příjmy zdaňované srážkovou daní.

Příklady příležitostných příjmů:

  • Příjmy z příležitostných činností: Nesmí jít o pravidelně se opakující činnost a poplatník nesmí být povinen při výkonu práce dbát příkazů objednavatele (šlo by o závislou činnost a v tom případě by se jednalo o příjmy podle paragrafu 6).
  • Příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí: Zde je potřeba zdůraznit, že se jedná o pronájem movitých věcí. V případě nemovitostí by se jednalo o paragraf 7 (příjmy z podnikání) nebo o paragraf 9 (příjmy z pronájmu).
  • Příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem – samostatně hospodařícím rolníkem: Například může jít o prodej přebytků ze zahrady, pole, prodej dřeva z lesa atd.


Výše uvedené příjmy jsou osvobozeny od daně, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne 20 tisíc korun za rok. U včelaře je limitem maximálně 40 včelstev a částka 500 korun na jedno včelstvo.

Konkrétním příkladem nahodilého příjmu může být třeba situace, kdy majitel rodinného domku vymění okna a ta stará poté prodá firmě, která je dále zužitkuje. Cena, kterou za to kupující zaplatí, ovšem nesmí přesáhnout 20 tisíc korun. A podobné je to i v situaci, kdy učitel vydá skripta, která pak jednou v roce prodává svým studentům. Pokud ani v tomto případě nepřesáhne jeho příjem 20 tisíc korun a nemá na tuto činnost živnostenské oprávnění, může i v tomto případě zařadit prodej skript do kolonky nahodilý příjem.

Další příležitostné příjmy:

  • Příjmy z převodu (prodeje) vlastní nemovitosti, bytu, nebytového prostoru, movité věci
  • Příjmy z převodu účasti na s.r.o. nebo komanditisty na komanditní společnosti nebo převod členských práv a povinností k družstvu
  • Výhry z loterií a sázek a jiných podobných her: Pokud jsou tyto hry provozovány na základě zvláštního předpisu (loterijní zákon), jsou výhry od daně osvobozeny.
  • Příjmy z prodeje akcií či podílových listů, které jsme měli méně než půl roku.


K jednotlivým příjmům si můžeme uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení těchto příjmů. U příjmů ze zemědělské výroby lze uplatnit výdaje paušální sazbou ve výši 80 procent příjmů a je nutné při tom vést evidenci příjmů. U příjmů z převodu nemovitosti, bytu nebo věci movité se jako výdaj započítává cena, za kterou člověk danou věc koupil. Pokud poplatník věc zdědil nebo dostal darem, započítává se jako výdaj cena zjištěná znalce, tj. odhadní cena. U příjmů z prodeje akcií nebo podílových listů je výdajem cena, za kterou jsme tyto cenné papíry pořídili, a to včetně případných poplatků makléři za zprostředkování nákupu.

Pokud by výdaje byly vyšší než příjem, tento rozdíl si nemůžeme kompenzovat u jiného příjmu a nelze ani tento rozdíl převést do dalšího roku. Vždy se posuzuje konkrétní příjem a jemu odpovídající výdaje. K případné „ztrátě“ se nepřihlíží.

Příjmy podle paragrafu 10 jsou dílčím základem daně a v přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro rok 2009 jsou uvedeny ve druhém oddíle daňového přiznání na řádku 40. Podkladem pro výpočet tohoto dílčího základu je příloha číslo 2.

Aby bylo vyplňování daňového přiznání ještě snazší, bude na stránkách webu ČT24 (www.ct24.cz) od pondělí 18. ledna možné vyplnit si daňové přiznání on-line. Aplikace bude dostupná v rubrice Ekonomika – Daně on-line.