Jak si můžeme legálně snížit daň z příjmu?

Praha -  Daně asi nikdo neplatí rád, a tak většina z nás ráda využije příležitosti, jak si daň legálně snížit. A právě to nám umožňují odečitatelní položky a slevy na dani z příjmu fyzických osob. Jaký je mezi nimi rozdíl? Zatímco ty první snižují základ daně, ty druhé pak přímo ukusují z vypočtené daně. Slev a odečtů je celá řada, pojďme se na ně a na to, jak se uplatňují, podívat blíže.

Slevy na dani a odečitatelné položky za rok 2009 může poplatník, lhostejno zda zaměstnanec nebo podnikatel, uplatni ve svém daňovém přiznání podaném do 31. března 2010 nebo do 30. června 2010 v případě zastupování daňovým poradcem. V případě, že měl poplatník jednoho nebo postupně více zaměstnavatelů, u kterých podepsal prohlášení k dani z příjmu, a do 15. února písemně požádal posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů, může tyto položky uplatnit rovněž u tohoto posledního zaměstnavatele. Roční zúčtování bude provedeno do 31. března 2010.

Odečitatelné položky od základu daně

 1. Dary právnickým a za určitých podmínek i fyzickým osobám, například na financování vzdělání, kulturu, tělovýchovu, práci s dětmi, charitativní účely a podobně. Dar je potřebné doložit dokladem, ze kterého bude patrný dárce i obdarovaný, částka, účel a datum. Jako dar se posuzuje i bezplatný odběr krve. Jeden odběr je oceněn částkou 2 tisíce korun, potvrzení vydává za uplynulý rok příslušná transfůzní stanice. Úhrnná hodnota darů musí být alespoň 2 procenta ze základu daně nebo alespoň 1 000 korun (mohu tedy darovat např. pětkrát 200 korun). Od roku 2009 je možné dar poskytovat právnické i fyzické osobě se sídle na území jiného členského státu Evropské unie.
 2. Úroky zaplacené z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření, pokud úvěr řeší bytové potřeby poplatníka. Je-li více účastníků smlouvy o úvěru, odpočet uplatní jeden z nich nebo všichni rovným dílem. Maximálně lze uplatnit 300 tisíc korun. Potvrzení dostávají účastníci smlouvy automaticky od banky či stavební spořitelny.
 3. Penzijní připojištění – pouze zaplacené vlastní příspěvky účastníka, a to ve výši ročního příspěvku sníženého o 6 tisíc korun. Maximálně lze uplatnit 12 tisíc korun. Potvrzení dostane poplatník automaticky od penzijního fondu.
 4. Životní pojištění – vlastní příspěvky účastníka pojištění, maximálně lze uplatnit 12 tisíc korun. Základní podmínkou je sjednání plnění nejdříve po 5 letech a nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne 60 let. Doklad o zaplacených příspěvcích zasílá pojišťovna.
 5. Zaplacené příspěvky člena odborové organizace do výše 1,5 procenta zdanitelných příjmů (ze mzdy), maximálně do výše 3 tisíc korun
 6. Daňová ztráta - vykázaná nejvýše v 5 předchozích zdaňovacích období

Slevy na dani

 1. Sleva na poplatníka v roční výši 24 840 korun (měsíčně 2 070 korun u zaměstnance s podepsaným prohlášením) platí pro všechny, včetně důchodců či nezaměstnaných
 2. Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti v roční výši 24 840 korun, pokud manželka (manžel) nemá vlastní příjem přesahující 68 000 korun ročně. Na držitele průkazu ZTP/P se sleva zvyšuje na dvojnásobek. Měsíčně se sleva u zaměstnanců neposkytuje. Uplatní se v rámci ročního zúčtování nebo v daňovém přiznání. Do vlastního příjmu se nezahrnují dávky státní sociální podpory a další sociální dávky.
 3. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti ve výši 10 680 korun ročně (890 korun měsíčně). Toto daňové zvýhodnění má formu slevy na dani (maximálně do výše daně) nebo daňového bonusu nebo obojí současně.
 4. Sleva na studenta: Vztahuje se na poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem. Tuto slevu může využít student, který vykonává činnost na základě pracovně právních vztahů (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce). Roční sleva činí 4 020 korun, tj. měsíčně 335 korun. Podmínkou pro uplatnění slevy je potvrzení školy o soustavné přípravě na budoucí povolání pro příslušný školní rok či semestr.
 5. Sleva na zdravotní postižení: Tato sleva v případě částečného invalidního důchodu činí 2 520 korun za rok (210 korun měsíčně) a u plného invalidního důchodu 5 040 korun ročně (420 Kč měsíčně). Uplatnit ji může také držitel průkazu ZTP/P, a to ve výši 16 140 korun za rok (1 345 Kč měsíčně).

Zaměstnavatelé, ať už fyzické či právnické osoby, mohou uplatnit podle slevu na dani ve výši 18 tisíc korun na každého zaměstnance se zdravotním postižením a 60 tisíc korun na zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Podmínky uplatnění jsou uvedeny v pokynech k daňovému přiznání.

Protože problematika daně z příjmu a podání daňového přiznání je velmi složitá, budeme se jí věnovat i nadále. Další článek, který usnadní vyplňování růžového formuláře, vyjde na stránkách Poradny zpravodajského portálu ČT24 již v úterý 9. března a týž den budou mít daňový poplatníci od 14:00 možnost konzultovat problematiku daní z příjmu se Stanislavem Mičkou, který působí jako správce daně z příjmu fyzických osob. Své otázky můžete pokládat již nyní. Mnozí daňoví poplatníci jistě také ocení možnost vyplnit si daňové přiznání on-line přímo na webu ČT24.