Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2009?

Praha - Změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob pro rok 2009 nebylo mnoho, proto by sestavení přiznání nemuselo být příliš složité. Zvláště pro ty, kteří již mají zkušenosti z minulých let. Pro rok 2009 vyplňujeme formulář vzor číslo 16. Možná jste také zjistili, že finanční úřady šetří a více než jeden exemplář od nich nedostanete. Máte ovšem možnost si formulář nakopírovat a vyplnit ručně nebo zvolit jednodušší variantu a vyplnit přiznání na vašem počítači, tuto možnost letos nově nabízí rovněž zpravodajský web ČT24. Pro ty, kteří ale raději dávají přednost tužce a papírovému formuláři přinášíme stručný návod, jak si s jeho vyplňováním poradit.

V minulých dílech našeho seriálu o dani z příjmu jsme se zaměřili na to, kdo musí daňové přiznání podat a co je třeba danit a informovali jsme také o odečitatelných položkách a slevách na dani. Nyní se podíváme na to, jak tyto i další údaje do daňového přiznání zanést.

Vyplníme 1. stranu –  záhlaví formuláře a osobní údaje v prvním oddílu

Než se pustíme do vyplnění druhé strany, je nutné si uvědomit, že celkový základ daně je součtem maximálně pěti dílčích základů daně podle jednotlivých druhů příjmů. Jsou to následující:

  • dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (§6 ZDP, podkladem je Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, které jsme v roce 2009 měli. Nezahrnujeme sem příjmy na základě dohod o provedení práce, které jsou zdaňovány srážkovou daní.)
  • dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§7 ZDP)
  • dílčí základ daně z kapitálového majetku (§8 ZDP)
  • dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu (§9 ZDP)
  • dílčí základ daně z ostatních příjmů (§10 ZDP)

Pouze u dílčího základu daně z podnikání a z pronájmu je možné dosáhnout a uplatnit ztrátu. Ani tuto ztrátu ovšem nelze odečíst od dílčího základu daně ze závislé činnosti. 

Příloha číslo 1 – dílčí základ daně pro příjmy z podnikání

Podkladem je daňová evidence, případně účetnictví. Do příjmů na řádku 101 nezahrnujeme příjmy z kapitálového majetku (úroky), které jsou samostatným základem daně (řádek 38 přiznání).Výdaje na řádku 102 uplatňujeme ve skutečné výši nebo procentem z příjmů (viz pokyny k příloze). Ve výdajích tak jako v minulém roce nelze uplatnit platby na sociální a zdravotní pojištění podnikatele.

Chtěl bych také upozornit na řádek 106, pro který je podkladem tabulka E na druhé straně přílohy. Ta obsahuje položky snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji. Jedná se zpravidla o odpisy dlouhodobého majetku, o podíl leasingových splátek připadajících na zdaňovací období nebo nově o paušální výdaje na dopravu.

Příloha číslo 2 – dílčí základ daně z pronájmu

Výdaje lze uplatnit v prokazatelné výši nebo ve výši 30 procent z příjmů.

Příloha číslo 2 - dílčí základ daně z ostatních příjmů

Jde například o příležitostnou činnost, prodej nemovitostí, movitých věcí, cenných papírů. Nesmí jít o příjmy, které by měly charakter příjmů z podnikání. Výdaje se zde uvádí ve skutečné výši, pouze u zemědělské (nepodnikatelské) činnosti lze uplatnit výdaje procentem z příjmů (80 procent).

Příjmy z prodeje akcií, které nebyly zařazeny do podnikání, jsou od daně osvobozeny, pokud k prodeji došlo po šesti měsících od jejich nabytí. V přiznání je nikde neuvedeme. Pokud tento časový test neplatí, uvedeme příjmy z prodeje v této příloze. Výdajem je nabývací cena těchto akcií. 

Vyplníme 2. stranu – základy daně, nezdanitelné části základu daně, daň

Ve 2. oddílu se necháme vést formulářem, podklady pro zápisy máme připraveny (viz výše).

Ve 3. oddílu uvedeme položky snižující daňový základ. Doklady prokazující nárok nám byly zaslány automaticky (pojišťovny, penzijní fondy, hypoteční banky či stavební spořitelny) nebo na vyžádání (odborová organizace, obdarovaná organizace v případě darů nebo transfůzní stanice při dárcovství krve). 

Vyplníme 3. stranu – slevy na dani, daňové zvýhodnění a placení daně

Údaje o manželce (manželovi) vyplňujeme jen v případě, že na ni (něj) uplatňujeme slevu 24 840 korun ročně, pokud nemá vlastní příjem převyšující 68 000 korun.

Sleva na poplatníka činí 24 840 korun a na rozdíl od ostatních slev se ničím nedokládá. Tabulka 2 obsahuje údaje o dětech, žijících ve společné domácnosti s poplatníkem, pokud na ně budeme uplatňovat daňové zvýhodnění. Roční výše na jedno dítě činí 10 680 korun. Nárok vzniká již v měsíci narození dítěte. Daňové zvýhodnění má formu slevy na dani popř. daňového bonusu.

V 7. oddílu – placení daně - zapíšeme na řádek 84 zaplacené zálohy na daň podle potvrzení od všech zaměstnavatelů, popřípadě na řádek 85 zálohy, které podnikatel platil sám za sebe. Podle pokynů spočítáme na řádku 91 doplatek nebo přeplatek daně.

Vyplníme 4. stranu – přílohy daňového přiznání

Zapíšeme počty uvedených příloh, případně další přílohy zde neuvedené. Fyzická osoba vyplňující sama přiznání zapíše pouze datum a podepíše. V případě přeplatku vyplníme žádost o jeho vrácení.

Tak, a máme hotovo. Zbývá jen odevzdat růžový formulář na podatelně finančního úřadu a případně zaplatit. Nezapomeňte, že při placení daní bezhotovostně je rozhodující datum připsání peněz na účet finančního úřadu, nikoli datum, kdy jsme peníze odeslali z našeho účtu.

Daňové přiznání - Příloha číslo 1
Daňové přiznání - Příloha číslo 1
Více fotek
  • Daňové přiznání - Příloha číslo 1 autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1487/148673.jpg
  • Daňové přiznání - Příloha číslo 2 autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1487/148674.jpg
  • Daňové přiznání - Údaje o manželce (manželovi) autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1487/148680.jpg
  • Daňové přiznání - 7. oddíl autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1487/148682.jpg
  • Lidé podávají na finančním úřadě svá daňová přiznání. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/744/74361.jpg