Soudy smí zkoumat správnost státnic, rozhodl NSS

Brno - Správní soudy mají pravomoc přezkoumávat procesní správnost a zákonnost průběhu státních závěrečných zkoušek na vysokých školách. Jde například o složení komisí a dodržení zkušebních předpisů. Hodnocení vědomostí však do kompetence soudu nepatří a je výlučně věcí zkušební komise. Vyplývá to z nedávného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Studenti mají podle soudu právo na dodržení „řádného procesu“. Pokud student nedosáhne nápravy procesně chybného zkoušení pomocí vnitřních stížnostních mechanismů školy, může podat žalobu ke správnímu soudu. Jako příklady procesních chyb, které mohou vést k anulování zkoušky, soud jmenoval například neúplné či chybné obsazení zkušební komise nebo jiné porušení zkušebních předpisů.

Z rozhodnutí NSS:

  • „Zákon s konáním zkoušky spojuje také subjektivní veřejné právo studenta na to, aby daná zkouška proběhla za podmínek stanovených studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem, přičemž tomuto právu studenta odpovídá povinnost vysoké školy stanovené podmínky dodržet.“
  • „Princip přezkumu (státních) zkoušek na vysoké škole nespočívá a ani spočívat nemůže v přezkumu vědomostí uplatněných studentem při výkonu zkoušky a přezkumu tomu odpovídajícího ohodnocení ze strany zkoušejícího, nýbrž v přezkumu zákonnosti těch postupů, které lze ve smyslu shora uvedeného podřadit pod výkon státní správy.“

Z rozhodnutí NSS vyplývá také to, že děkani musejí své reakce na stížnosti studentů ohledně průběhu státních zkoušek řádně odůvodnit. „Za situace, kdy děkan veřejné vysoké školy rozhoduje v postavení orgánu veřejné správy, je z povahy věci nutné, aby své rozhodnutí odůvodnil,“ stojí v rozhodnutí.